ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ

Зохиогчийн эрхийг хамгаалах (хамгаалалт)

Зохиогчийн эрх хамгааалалт

Эрх бүхий хуульчийн зөвлөгөө нь зохиогчийн эрх зөрчих эрсдлийг буурууладаг юм.

Зохиогчийн эд хөрөнгүүд:

Төр болон хуульд зохиогчийн эрхийг хамгаалах тухай заасан байдаг. Хамгаалалт нь ерөнхий үйл явцын үр дүнд болон бүтээгдэхүүн хэсэгт үйл ажиллагаа явуулдаг билээ.

Хууль тогтоогч бүтээл гэдгийг тодорхойлохдоо бүтээлчийн үйл ажиллагааны үр дүн юм гэж тодорхойлсон байдаг. Бүтээгдэхүүний бүтээлч нь нэг хүн эсвэл компани байж болно. Жишээлбэл, ихэвчлэн дуу болон бүжгийн зохиогчид олон багаараа байхад зургийг ганц хүн зурагдаг. Зохиогчийн эрхийн дүрийг хэрэглэхдээ шалгуур хэрэгтэй байдаг. Тэр бол текстийн эх хувилбар юм. Хууль зохиогчийн эрхийн обьектуудыг тодорхой болгох гэж оролдсон албан ёсны баримт бичигт доорх жагсаалтыг харуулсан байдаг:

• Программ хангамж

• Гэрэл зургууд

• Уран зураг, график, уран баримал, уран барилга

• Хөгжмийн бүтээлүүд

• Утга зохиолын ажилуудын янз бүрийн хэлбэрүүд

• Бүжиг

• Дизайнерүүд болон заслуудын бүтээл

• Бичлэгүүд

• Газарзүйн болон геологийн баримт бичиг

Хууль обьектын тодорхой төрлийг хамгаалж чадахгүй:

• Тодорхой хэлбэрийг олоогүй санаанууд

• Программчлалын хэл

• Янз бүрийн асуудлыг шийдвэрлэх аргууд

• Төрийн эрх бүхий байгууллагаас олгосон албан ёсны баримт бичиг

• Гар урлал

• Төрийн тэмдэг

Программ хангамжийн эрхийг хамгаалах:

Утга зохиолын бүтээлд хамаарах журмууд мөн адил оюуны өмчийн обьектуудад бас хамаарна. Эрх эзэмшигчийн эрх зөрчсөн арга: Энэ чиглэлээр хуулийн зөрчил өдөр бүр гарч байна. Оюуны ажил байгууламж дээр хууль бус хандлагыг 2 бүлэгт хуваадаг.

1. Хуурамчаар. Алдартай бүтээгдэхүүнүүдийг зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр хэрэглэгддэг ба хуулийн шаардлагыг үл тоомсорлох зорилго нь биет тэтгэмж олгоход хүргэдэг. Тусгай хамгаалалттай обьект нь хууль ёсны эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр түрээслэгдэнэ, хувилагддаг, борлуулагддаг, хууль ёсоор гадаадад ашиглаж байгаа зарим бүтээлүүд “хуурамч”-аар байдаг билээ.

2. Номноос хулгайлсан. Бүтээгчийн ёс суртахууны эрхийг зөрчиж, бусдын бүтээлийг өөрийн бүтээл болгон танилцуулсан. Зохиогчийн эрхийг хамгаалах болон бусад холбогдох эрхийн Шүүхийн шийдвэр эрх эзэмшигчид ёс суртахууны болон материаллаг хохирлыг нөхөх зорилготой иргэний болон захиргааны хариуцлагын арга хэмжээг агуулсан байдаг. Хохирлыг нөхөн сэргээж болно. Түүний хэмжээ нь бүтээгдэхүүнийг ашиглах хэмжээнээсээ хоёр дахин их байх юм. Зохиогчдод томоохон санхүүгийн хохирол учруулах юм бол эрүүгийн хуулийн заалтыг хүчин төгөлдөр болгоно.

Зохиогчийн эрхийн хууль зүйн үйлчилгээ

“Schmitt & Orlov”-ын мэргэжилтнүүд зохиогчийн эрхийн талаар шүүхэд эрх эзэмшигчийн ашиг сонирхлыг төлөөлсөн олон жилийн туршлагатай, маргааныг урьдчилсан шүүх хуралд шийдвэрлэх тал дээр амжилттай ажиллаж ирсэн . Schmitt & Orlov компаний мэргэжилтнүүд бизнесийн удирдлага, зохиогчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдолтой хууль эрх зүйн үйлчилгээг иж бүрэн үзүүлнэ:

• Шинжээчийн бичгийн санал аль ч түвшинд (шүүхэд нотлох баримт, болон томилуулах зэрэг)

• Зохиогчийн эрх зөрчсөн, интернет дээрх маргаан зэрэг нотлох баримт хангахад туслалцаа үзүүлэх

• Гомдол гаргах (нэхэмжлэлийг боловсруулах, хэлэлцээ хийх)

• Зохиогчийн эрх зөрчсөн тохиолдолд ерөнхий харьяалал болон арбитрын шүүхийн төлөөлөл байх зэрэг үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг болно.